Tio-i-topp lista på demokratireformer

Så vill deltagarna på Demokratidagen 2016
reformera demokratin

Den 15 september i  Europahuset Stockholm samlades experter, forskare, journalister, tjänstemän och demokratiutvecklare från Sverige och andra länder. Totalt 120 deltagare.
Temat var ”mot en starkare demokrati”, och tanken var att ge perspektiv på demokratins utveckling på flera plan. Internationellt, i Europa och EU och nationellt och regionalt i Sverige.
”Deltagande demokrati” är ett nytt politikområde som har kommit lite i skymundan. Men det händer mycket, och tanken med Demokratidagen är försöka ge ämnet uppmärksamhet och sammanfatta läget.

På eftermiddagen hålls en workshop med deltagarna där det disuterades fram förslag på att förbättra det demokratiska systemet. Efter att ha sammanställt och röstat på alla fgförslag  enades man slutligen kring en topp-i-tio-lista för demokratireformer. Listan kommer att lämnas över till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Där handläggs för närvarande alla remissvar på EU- och Sverige-demokratiutredningar. Något som så småningom ska resultera i en demokratiproposition till riksdagen förre nästa val, som äger rum i september 2018. Reformförslagen som hamnade i topp-tio-listan på internationella demokratidagen är följande:

Artikeln om Demokratidagen 2016

1) Sänk rösträttsåldern till 16 år

Förslaget tar fasta på demokratiutredningens förslag om en försöksverksamhet i en rad kommuner till lokalvalen 2018 och 2022. Många deltagare på Europahuset ansåg att dagens valsystem ger för få tillfällen för unga medborgare att komma in
i det aktiva medborgarskapet.

2) Inför ett system med e-legitimation för alla

Med utgångspunkt i ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting tyckte deltagarna att ett sådant system skulle underlätta för att genomföra val, omröstningar och namninsamlingar på nätet på ett mer rättssäkert och effektivt sätt.

3)   Stärk utbildningen kring aktivt medborgarskap i skolan

Det finns redan idag ett klart demokratiuppdrag för den svenska grund- och gymnasieskolan. Trots detta förfogar många yngre knappast över några kunskaper om hur de kan påverka i sin kommun, region, Sverige och Europa. Många deltagare prioriterade därför fram sådana förstärkningar.

4)   Satsa på den deltagardemokratiska infrastrukturen

I många kommuner har möjligheterna för fysiska möten medborgare emellan minskats på senare år. Men det behövs flera sådana icke-kommersiella, ”neutrala” mötesplatser i ett samhälle med stor mångfald och stort behov av politiska samtal och möten.

5)   Underlätta för bättre folkomröstningar 

Direktdemokratiska inslag i den svenska demokratin – som tex medborgarinitiativ och folkomröstningar – har hittills varit ganska så undanskymda och hanterades ofta rätt dåligt. På internationella demokratidagen betonades därför behovet av bättre stöd, regelverk och hantering av medborgarbeslut i sakfrågor – i syfte att stärka sammanhållningen både lokalt och i hela landet.

6) Inför en ungdomskvot för valda församlingar

Som en uppföljning av det prioriterade förslaget på sänkt rösträttsålder ansåg många deltagare på internationella demokratidagen att yngre människors ställning i valda församlingar ska säkerställas genom en s k ”ungdomskvot”, jämförbart t ex med den aktuellt diskuterade könskvoteringen i börsnoterade bolag.

7) Stärk fritidspolitikernas ställning

Tusentals förtroendevalda sköter sina ofta mycket tidskrävande politiska uppdrag i dag under rätt så svåra förhållanden. Fritidspolitiker hotas ibland och arvoderas på en låg nivå. Därför är det idag svårt att rekrytera nya krafter. En strategi för förstärkning efterfrågades av många på demokratidagen.

8) Decentralisera den demokratiska infrastrukturen

Både i städer och på landsbygden samlas idag mycket av den politiska och administrativa infrastrukturen på centralt håll. Det försvagar demokratins legitimitet och funktionen för aktivt deltagande. Deltagarna efterfrågar därför åtgärder för att decentralisera servicepunkter som har bäring för aktiva medborgarskapet.

9) Tydligare spelregler för medborgardialoger

Att informera och konsultera medborgarna i viktiga och stora samhällsfrågor – som t ex en översiktsplan – tillhör idag vardagen. Men mycket ofta görs det utan en klar plan och strategi. Deltagarna vid demokratidagen vill prioritera behovet av tydligare och gemensamma spelregler.

10) Höja representativiteten i valda församlingar

Bland de aktiva förtroendevalda finns idag vissa grupper i samhället mycket överrepresenterade, medan andra nästan inte syns till. Det efterfrågas därför en tydligare strategi för att de folkvalda bättre ska spegla medborgarkåren i stort.

Här hittar program och webbsändningen från 2016:års internationella demokratidag:
http://www.europahuset.eu/index.asp.

Deltagarna jobbar med förslag på hur man kan förbättra demokrati

Deltagarna jobbar med förslag på hur man kan förbättra demokrati